Zorg innoveren met visie

met hulp van regisseurs met ViZi

Cooala helpt zorgorganisaties te innoveren. Vitaliseren is hierin een krachtig instrument. 

In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Het overnemen van zorg wordt zo lang mogelijk vermeden.

Zorgverleners en zorgbehoevenden spelen in vitaliserende zorg beter op elkaar in.
Zo ontstaan belangrijke verbeteringen die kwaliteit van leven, arbeidsvreugde en doelmatigheid verhogen.


Daarom ViZi
Vizi-wat levert het op voor wie?

In de ViZi-methode speelt het creëren van draagvlak een essentiële rol.

We houden rekening met de belangen van alle stakeholders en zorgen ervoor dat er voor ieder iets belangrijks te winnen is.
De stakeholders worden samengesmeed tot een coalitie die de innovatie als een gemeenschappelijk doel ziet: wij gaan het halen!


We werken met realistische verbeterdoelen voor iedereen waarvoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Die doelen worden vervolgens ook goed geborgd en actief nagejaagd.

Het rendement van een innovatietraject is afhankelijk van zorgvuldige borging onderweg. Wij dichten gedurende het proces de gaten waardoor het resultaat kan weglekken: niet nakomen van afspraken, oplossingen die niet werken en terugval naar oud gedrag.


Individueel zorgdesign

In vitaliserende zorg zoeken we naar de mogelijkheden die zelfdoen door de cliënt verhogen, naar draagkracht. Cliënten worden daar gezonder en gelukkiger van.

De fysieke mogelijkheden van veel cliënten kunnen veel vaker worden versterkt door therapie. Dat verbetert hun uitgangspositie.

Omdat de mogelijkheden van iedere cliënt verschillend zijn, ontstaat voor iedere cliënt een individueel zorgdesign. 

Ineffectieve routines vervangen

Technologie en hulpmiddelen maken maatwerkzorg mogelijk. Zorg die nodig is, op het moment dat het gewenst is.

Wanneer cliënten, naar individuele vermogens, deelnemen in het invullen van hun eigen zorg ontstaat ruimte voor een andere organisatie van alle zorg. Er is dan ruimte voor efficiënte werkwijzes die het werk interessanter maken.

Uitgekiend palet van oplossingen

Hulpmiddelen en technologie helpen de zorgdesigns in de praktijk te brengen. Ze zijn belangrijk om de herverdeling van zorg tussen cliënt, professionele zorgverlener, en zo mogelijk ook mantelzorgers, haalbaar te maken.

Op groepsniveau wordt uit alle opties een voorkeurspalet samengesteld. Daarmee wordt het ook efficiënt.

De businesscase maakt heldere keuzes mogelijk. Daarmee sturen we op investeringen, kosten en resultaat.

 
 

Besmettelijke vitaliteit

Wanneer de projectresultaten voor zich spreken, springt de verbetering van vitaliteit van de cliënten over op de zorgverleners en tenslotte ook op de organisatie. Vitaliserende zorg is besmettelijk inspirerend.