Resultaten

Verzilveren door een goed proces

Als alle stappen zijn doorlopen en de tussenresultaten goed geborgd, kan uiteindelijk rijkelijk worden verzilverd. De zelfredzaamheid van cliënten en andere vitaliteitsaspecten schieten spectaculair omhoog. De kostenreducties van dag- en nachtzorg en ondersteunende functies worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere personele inzet. Ten dele is dit een efficiëntie verbetering en ten dele een gevolg van toegenomen vitaliteit van cliënten. Het reductiepotentiëel wordt in de praktijk niet volledig aangesproken. Bereikte voordelen worden deels direct besteedt aan zaken die voorheen niet realiseerbaar waren. Niet zo vreemd als zorg je 'core business' is.

Het is helemaal aan de zorgorganisatie om te bepalen welk deel van de potentiële kostenreductie om te zetten in kostenverlaging en welk deel aan kwaliteitsverbetering.

De resultaten van ViZi projecten, schema

Bovenstaand schema geeft een aantal verbeteringen die gemeten worden na een periode van 6-12 maanden operationeel te zijn met de nieuwe zorgaanpak. Het vergt discipline om de efficiëntieverbeteringen vervolgens in stand te houden en door te gaan met verbeteren. De praktijk leert dat ook nog na afsluiting van het project verbeteringen in de efficiëntie worden gerealiseerd.

In het overzicht worden bij planning de percentages van de kostenreductie gegeven. Hierin zijn naast reductie van capaciteit ook alle afschrijvingen op investeringen verdisconteerd.

Vaak worden investeringen voor een onevenredig groot deel toegewezen aan het eerste project, terwijl de benutting ook elders in de organisatie en in nieuwe projecten plaats vindt. Bij uitrol naar andere delen van de organisatie kan met minder investeringen voordeel worden gerealiseerd. Dit versterkt het vliegwieleffect van innoveren.

De balkjes in bovenstaand schema corresponderen met de resultaten bij zorginstelling Het Spectrum. Kijk voor meer informatie op InVoorZorg.nl.